Imodoka zakoreshejwe

Bitewe n’ibiciro bihanitse by’imodoka nshyashya abenshi bahitamo kugura imodoka zakoze. Ibi babikora kugira ngo babashe kubona imodoka ijyanye n’amikoro yabo. Bityo rero, hari iby’ingenzi umuguzi agomba kureba mbere yo kugura imodoka yakoze. Wowe nk’umuguzi ntugomba kujya mu bihombo ushorwamo no kugura imodoka ifite ubupfu bwinshi ngo uzasigare wicuza icyatumye uyigura. Aha rero twaguteguriye iby’ingenzi wakwitaho […]