Amabwiriza yo kwita ku mwana wawe wavutse

Amabwiriza yo kwita ku mwana wawe wavutse

Wanyuze mu nzira nyinshi harimo gutwita, kubyara. Ugera murugo uvuye mubitaro, hamwe  n’ibyishimo byawe bya mberehamwe n’umutima n’umutima unezerewe uti: Sinzi ibyo ndimo, ubu nkore iki? Ni ubwa mbere ubaye umubyeyi, nzi ko ufite ubwoba ariko ntugire ikibazo.

Ngiye gutangira n’uburyo bwo gufata umwana wawe wavutse. Impinja zavutse vuba ziroroshye cyane rero dore intambwe nke z’uburyo ushobora kuzifata:

Karaba intoki zawe neza ukoresheje isabune n’amazi cyangwa ukoreshe umuti wabigenewe kugirango wemeze ko intoki zawe zifite isuku mbere yo guterura cyangwa gufata umwana wawe. Menya neza kandi ko mbere y’uko umuntu afata umwana wawe intoki ze zigomba kuba zfite isuku. Ubudahangarwa bw’umwana ntabwo bukomeye kandi bishobora gutuma arwara byoroshye.

Mu nda, umwana wawe yaramenyereye kuba mu mwijima igihe cyose n’igihe bavutse byose bigomba guhinduka. Bidatinze bagomba kumenyera impinduka z’umucyo. Bonesha icyumba kumanywa kandi ucane amatara yoroshye n’ijoro kugirango ashobore kugenga urumuri. Ibi bizafasha umwana wawe kumenya itandukaniro riri hagati y’umunsi n’ijoro.

Ntuzigere uhungabanya cyangwa ukanga umwana wawe, n’ubwo waba ukina cyangwa ugerageza kumusetsa. Niba ugerageza gukangura umwana wawe, ugomba kumuhuha cyangwa gushima ibirenge. Kumukanga bishobora gutera kuva amaraso mu bwonko bwabo biganisha ku rupfu.

Kumubinda: – Buri gihe gukaraba intoki mbere na nyuma yo guhindurira umwana wawe. Ibi bizakuraho bagiteri zose. Wibuke guhanagura umwana wawe uhereye imbere  ujyana inyuma kugirango wirinde kumutera indwara (cyane cyane abakobwa). Sukura umwana neza, urebe ko uruhu rwe rukeye, muhanagure neza kandi umwumutse mbere yo kumubindika kuko bishobora gutuma ababuka.

Kubinda umwana wawe: Birashoboka ko urimo utekereza umm bishoboka bite ko nabinda umwana? Ugomba kumenya neza ko umwana wawe yumva amerewe neza kandi afite umutekano. Dore inama nke z’uburyo ushobora kubigenza:

  • Shyira ikiringiti hasi mu buryo bwa Mpande eshatu
  • Shyira umwana ku buryo ikibuno kijya kuri cya kiringiti wazinze
  • Fata inguni y’ibumoso uyishyire munsi y’uruhande rw’iburyo bw’umwana
  • Fata hepfo uhashyire hejuru ya cyagitambaro wazanye  cy’ibumoso
  • Noneho kora kurundi ruhande

Maze umwana wawe arabinditse neza, azumva aruhutse kandi afite umutekano bityo azasinzira vuba.

Konsa – Niba umubyeyi ahisemo konsa umwana we, hari uburyo yakwira cyangwa akaryama bworoshye kandi bufasha bombi. Ibi ni: kuryama ku ruhande, kumuterura, n’ibindi.

Ariko, niba umwana ari ukumukamira umuganga w’abana azaha mama amakuru yose y’ukuntu agomba kubigenza.

Gusinzira – Ababyeyi benshi batwarwa n’ibitotsi nijoro cyangwa mugihe cy’umunsi. Iyo uryamye, umwana wawe akarira kandi ugomba kubyuka. Dore uko ushobora gusinzira neza no kurwanya ibitotsi nijoro.

Wige guhuza igihe cyo gusinzira icyarimwe n’umwana wawe. Iyo umwana wawe asinziriye, fata iki gihe nawe usinzire. Ugomba kubikora kugirango umwana akanguke nawe ubyutse kandi nawe uri mushya.

Wige kurira kwe. Ugomba kuba ushobora kumenya kurira k’umwana wawe. Bashobora kurira kubw’impamvu zitandukanye nko:

– iyo bashonje, bafite ibitotsi, imyambaro yanduye, bitumye cyangwa ububabare. Iyo wize kurira k’umwana wawe, ushobora kumenya impamvu barira ugahagarika kurira ubaha ibyo bakeneye.

Guterura umwana – Abantu bose birashoboka ko bumvise ibi, umubyeyi cyangwa utaraba we. Ni ngombwa cyane uburyo ufata neza umwana wawe. Iyo umufashe, ni ngombwa ko ushyigikira ijosi. Ibi ni ukubera ko, imitsi yabo ku ijosi iba yoroshye ni ngombwa kufata neza.

Buri gihe ujye uhanze amaso umukondo. Mbere yuko ugwa, ugomba guhora urebe neza ko ufite isuku kandi wumye. Bizatwara ibyumweru bibiri kugirango ugwe. Ariko, niba ubonye isohoka ry’umuhondo cyangwa impumuro mbi, ugomba kubonana na muganga. Hanagura umwana wawe hamwe n’igitambaro urinde amazi kugeramo kugeza igihe umukondo uviriyeho.

Karabya umwana wawe inshuro 3 mu cyumweru kandi atari buri munsi. Uruhu rw’umwana rworoshye cyane kandi rushobora kurwara iyo rwogejwe cyane. Uruhu rwabo rworoshye kandi ruranyerera bivuze ko ugomba kwitonda mugihe umukuye cyangwa umushyira mu ibase.

Gushyikirana– Umubyeyi wese arashaka isano ikomeye n’umwana we. Dore inama nke z’uburyo umuntu yabikora:

  • Gukozanyaho uruhu.
  • Reba mu maso y’umwana mugihe umuganiriza.
  • Muhobere cyane kandi umusome kenshi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ba uwambere gutanga ibitekerezo.