Akamaro K’ibyatsi Biribwa

Akamaro K’ibyatsi Biribwa

Iyo abantu batekereje ibyatsi biribwa bahita bibwbira ko ari bya bindi birura by’ubuvuzi, ariko mu byukuri ibyatsi biribwa bishobora kuba ibintu byinshi by’ingirakamaro mu buzima cyane cyane mu guteka. Ibi byatsi rero birimo; sereri, timu(thyme),perisile,tangawizi, icyinzari, romari, tungurusumu, ndetse nibindi byinshi. Ibi byatsi sibyo kuryoshya ibiryo gusa hubwo bifite n’indi mimaro y’ingenzi ku mubiri wacu. 

Menya umumaro w’ibyatsi biribwa

Icyinzari

Icyinzari ni ingirikamaro kuko gifasha mu igogora ryiza, nanone kandi gifasha mu bindi bibazo umubiri wahura nabyo. Nanone kandi gifasha mu kugabanya ibiro no kuyungurura amaraso. 

Dore bumwe mu buryo wakoreshamo Icyinzari;  

Icyinzari ni cyiza mu kugikoresha uteka umuceri, isosi, n’izindi mboga zitandukanye kandi wanagikoresha mukurunga inkoko ushaka ko ifata ikirungo kugira ngo iryohe. Uushobora no kugiteka mu magi. Icyinzari n’ingirakamaro niyo mpamvu ugomba kuzajya ucyongera mu ndyo ugiye guteka.

Romarin

Romarin igira impumuro nziza ndetse abantu benshi bakunda kuyishyira mu biryo kubera impumuro yayo ariko kandi igira akamaro kenshi harimo no kuba ari antioxydant.

Dore tumwe mu tumaro twa romarin;

  • Romarin ifasha gukuza umusatsi no kurinda uruhara kandi nanone ifasha kurwanya imvuvu no gucika k’umusatsi.
  • Romarin kandi ifasha gukemura ibibazo byaba mu igogora ry’ibiryo cyane cyane ikirungurira,ndetse n’ibibazo by’uruhago n’amara. 
  • Romarin ifasha mu kurwanya indwara ziterwa na za bagiteri.
  • Romarin ifasha mu kuvura kuribwa mu ngingo.
  • Romarin ifasha mu kuvura indwara z’umuriro.

Romarin ushobora kuyiteka mu biryo bitandukanye nk’icyayi,inyama, isosi y’ifi. Ndetse wanayishyira mu mboga na salad.

Timu (Thyme)

Timu yajyaga ikoreshwa mu misiri kubera akamaro kayo mu buvuzi n’uburyohe yongera mu biryo. Timu ni nziza kuyongera mu biryo kuko iha ingufu ubudahangarwa bw’umubiri, igafasha imitsi gukura ndetse igafasha n’imyanya y’ubuhemekero. Timu  ishobora no gufasha umubiri kugira itoto no gusa neza.

Uburyo butandukanye wayikoreshamo harimo;

Kuyiteka mu nyama, tofu, imboga zitandukanye, ibishyimbo ndetse n’isosi.

Perisili

Ibibabi bya perisili birimo vitamine(A,B,E na K) ndetse n’ubutare, gusa kugira ngo umuntu abe yabona izo vitamini mu rugero rukwiriye nuko yayirya igisoromwa itaruma kandi ukayirya ari mbisi, nanone perisili irimo ubutare akaba ariyo mpamvu ifasha cyane abantu bagira ikibazo cyo kubura amaraso.

Persile kandi irinda kubyimbirwa cyangwa kuba wagira amaraso yipfundika ahantu bikomotse ku mpamvu zitandukanye -‘anti-ecchymose’.

Mugihe wagize ikibazo cyo kudwingwa n’ivubi cyangwa uruyuki, wafata utuvuta twa perisil ukadusiga ku ruhu kugirango atabyimbirwa. 

Perisil kandi wayiteka mu biryo bitandukanye kubera impumuro n’uburyohe yongera mu biryo. 

Tangawizi

Tangawizi n’igihingwa cy’ingirakamaro ku mubiri wacu. Yenda kumera nk’urusenda kuko iryana gusa bamwe bakunda kuyishyira mu ndyo zitandukanye kubera umuhumuro yongera mu biryo . 

Tangawizi ifite akamaro kenshi – soma umenye tumwe mu tumaro twa tangawizi ku buzima bwacu.

Tangawizi ifasha kuba wagabanya isesemi, no kuba waba ushaka kuruka ku bantu bagira isesemi mu gitondo biturutse nk ku nzoga baba baraye banywa cyangwa abagore batwite.

Tangawizi ishobora kugufasha kugabanya ibiro. Nkuko byizweho nabashakashatsi bakoze ubushakashatsi ku nyamanswa n’abantu, berekanye ko tangawizi ishobora kuba yatuma umuntu ata ibiro .

Tangawizi kandi ifasha mu igogora ry’ibiryo umuntu aba yariye kuko ituma bigenda neza kandi rikanihuta. Tangawizi ifasha kandi ikanavura ibibazo bitandukanye birirmo kubabara mu mara, kuba wakumva yagugaye no kubabara mu nda bisanzwe. 

Umwenya

Umwenya n’ikimera cy’icyatsi gifite impumuro ikomeye kandi kigira uburyohe bwiza mu biryo. Hari amoko menshi y’umenya kandi akora bitandukanye, umwenya ni antioxydant kandi utuma umubiri utokera

Bimwe mu tumaro twinshi duturuka ku kamaro kayo ko kuba ari antioxydant kandi ikanakorwamo amavuta y’ingenzi  k’umubiri.

Umwenya kubera ko uba ugizwe n’ama anti oxydants yafasha kurwanya ibyangiza umubiri nkaza bagiteri zitandukanye zishobora kwica uturemangingo ushobora kugabanya amahirwe yo kugira ibibazo by’ umutima cyangwa se kanseri.

Umwenya n’ingirakamaro kuko ugabanya umuvuduko udasanzwe w’amaraso, ndetse ushobora no gufasha kurinda ingaruka z’igihe kirekire zazatera diyabete.

Dore uburyo ushobora gukoreshamo umwenya; 

Kora icyayi cy’umwenya ushiremo ubucyi n’indimu bihondeye hamwe. Ushobora no gushyira umwenya muri salads, imigati, avoka, isosi, ibishyimbo n’amakaroni.

Tungurusumu 

Tungurusumu n’ikirungo bashyira mu biryo kikabihumuza ndetse kinanabiryoshya. Tungurusumu yakoreshejwe kuva kera n’abanyamisiri, bajyaga bayikoresha mu isukura. Tungurusumu kandi ifasha imyanya y’ubuhumekero gukomera.

Tungurusumu ifasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Nanone kandi ifasha kugena bimwe mu biba mu mubiri bigira uruhare mu gukora imisemburo (hormone) aribyo cholestrol hamwe na vitamine D ndetse n’umwijima. 

Bivugwa ko kandi tungurusumu ifasha abantu bafite ibibazo by’umutima ndetse n’inyamanswa.

Tungurusumu bivugwa ko kandi ifasha mukongera iminsi yo kubaho kubera akamaro kayo ko gufasha kwirinda indwara zitandukanye.

Ushaka ko tungurusumu ikugirira akamaro wayikoresha iri mbisi ntukoreshe iy’ifu kuko iy’ifu intungamubiri zayo ziba zitakiri nyinshi nkuko bikwiye.

Ushobora guteka tungurusumu mu indyo nyinshi zitandukanye cyane cyane inyama, isosi n’ibindi.

Hari ubwoko bwinshi bw’ibyatsi biribwa kandi bugiye bufite akamaro gatandukanye, dore utundi tumaro tw’ibyatsi biribwa;

Ibyatsi biribwa ndetse n’ibitaribwa bishobora kwifashishwa mu kuvura ibisebe, ibibyimba n’ibituri urugero nk’igikakarubamba.

Hari ibyatsi bigabanya umuriro w’umubiri mu gihe ufite umuriro uterwa n’uburwayi 

Hari ibyatsi bikoreshwa mu gukora ibinini bigabanya ububabare.

Bifasha mu kuyungurura amaraso ndetseno kwica infection mu mumubiri

Umusozo

Mu biryo byose wateguye cyangwa uri buteke , ntukibagirwe kubitekana ibyatsi twavuze haruguru kuko bizakongereraho iminsi yo kubaho. Ibyatsi byinshi bifite akamaro ku kurinda bagiteri, kocyera, ndetse no kurinda indwara zandura.

Ibi byatsi bishobora no gusimbura imiti mu gihe udashoboye kubona imiti cyangwa udakunda imiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ba uwambere gutanga ibitekerezo.